Roger Zelazny’s ROADMARKS Out Now in Czechia!


We’re very happy to report that a new Czech edition of Roger Zelazny‘s ROADMARKS is out now! Published by Laser as POSLEDNÍ ODBOČKA NA BABYLON, and translated by Richard Podaný, here’s the synopsis…

Silnice vede z nepředstavitelně vzdálené minulosti do daleké budoucnosti. Ti, kteří po ní putují, mohou odbočit do jakéhokoliv místa a času – dokonce i do alternativních proudů historie, které se nikdy neudály.

Zrzek Dorakeen jezdí po Silnici tak dlouho, kam až sahá jeho paměť. Před dávnými časy po ní putoval jako starý muž pěšky; nyní, mnohem mladší, veze ve své odřené modré dodávce zbraně Řekům bojujícím proti Peršanům u starověkého Marathónu. Někdo ale po Zrzkovi jde. Tento „někdo“ má právo desetkrát se pokusit Zrzka zavraždit, aniž za to bude podle zákonů Silnice stíhán. Zrzkův skrytý nepřítel prohledal minulost i budoucnost, aby našel deset vrahů – ať už lidí nebo hrůzných stvoření, od vraždícího mnicha po tyranosaura – kteří Zrzka pronásledují, kamkoli ho Silnice zavede…

Proč Draci z Bel’kwinithu Silnici vystavěli, a kdo vlastně jsou, to nikdo neví. Ale Silnice tu vždy byla a bude – pro ty, kteří ji umějí najít…

Here’s the English-language synopsis…

The road leads from the unimaginably distant past to the distant future. Those who travel along it can veer off into any place and time—even into alternate streams of history that never happened.

Redhead Dorakeen has been riding the Road for as long as he can remember. A long time ago, he wandered on foot like an old man; now, much younger, he drives weapons in his battered blue van to the Greeks fighting the Persians at ancient Marathon. But someone is after Zrzko. This “someone” has the right to try ten times to murder Redhead without prosecution under the laws of the Road. Redhead’s hidden enemy has scoured the past and future to find ten assassins—whether human or hideous creatures, from a murderous monk to a tyrannosaurus—who pursue Redhead wherever the Road leads him…

Why the Dragons of Bel’kwinith built the Road, or who they really are, no one knows. But the Road has always been there and always will be — for those who know how to find it…